PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija koje posjeduju tijela javne vlasti, uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, broj 25/13 i 85/15).

Službenik za informiranje Turističke zajednice općine Kali: Ina Kolega
Preuzmi: Odluka o imenovanju službenika za informiranje - PDF

Zahtjev za pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija možete podnijeti:
- telefonom na broj: 023/282 406
- telefaksom na broj: 023/282 406
- e-poštom na adresu: info@kali.hr
- poštom na adresu: Turistička zajednica općine Kali, Sv. Lovre 2,  23272 Kali
- usmeno u turističkom uredu TZ općine Kali

Radno vrijeme: od ponedjeljka do petka od 8:00 do 14:00 sati.

Turistička zajednica općine Kali ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije korisniku prava na informaciju sukladno Kriterijima za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (Narodne novine 12/14 i 15/14 ).

Molimo Vas da svoje zahtjeve upućujete putem predviđenog obrasca.

1. Zahtjev za pristup informacijama
2. Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije
3. Zahtjev za ponovnu uporabu informacije

Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacija

Novi Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije objavljeni su u Narodnim novinama 12/14, 15/14, a stupili su na snagu 8. veljače 2014.
Više na: http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_01_12_231.html

 

 

 

 

   

       EUR =
 

tel/fax: : +385 23 282 406
mail: info@kali.hr